با وجود شعارهای نژادپرستانه و ضدعربی عناصر اپوزیسیون بخصوص سلطنت‌طلبان، در خاطرات «اسدا... علم» وزیر دربار شاه آمده است: “زمانی که سلطان قابوس (پادشاه عمان) به ایران آمد و رفت، شاه از من پرسید: در این دو شبِ خوش‌گذرانی چه کرد؟ عرض کردم:‌ هر شبی چهار پنج خانم در اختیارش بود(!)، در خارج کاخ اما چه کرد نمی‌دانم... فرمودند: تازه داماد احیانا ناخوش نشود! عرض کردم: خیر دخترهای ایرانی تمیز شده‌اند و او هم خیلی آنها را دوست دارد!! ...”

منبع: کتاب «یادداشت‌های اسد... علم»، جلد6، ص 169

دانلود فایل اصلی