2030 - «آرتور میلسپو» مستشار آمریکایی در امور مالیه دولت ایران، درباره رضاشاه نوشت: “او روی هم رفته، مملکت را دوشید؛ روستاییان، عشایر و زحمتکشان را بیچاره کرد و از زمین‌داران باج‌های هنگفت گرفت ... در عین آنکه اقداماتش طبقه جدید «سرمایه‌داران-تجار»، انحصارگران، پیمانکاران و مقربین سیاسی را غنی ساخت. تورم، مالیات‌های سنگین و دیگر عوامل، سطح زندگی مردم را کاهش دادند ...”

منبع: کتاب «ایران بین دو انقلاب»، یرواند آبراهامیان، ص92

دانلود فایل اصلی