2071 - «علی انصاری» مشاور شاه درباره نقش «ربع پهلوی» در مرگ برادرش گفت: “رضا به نامزد برادرش که مهمانشان بودند به‌طور مخفی تجاوز و تعرض کرد ... وقتی علیرضا از این ماجرا مطلع شد بسیار افسرده شد. من به رضا اعتراض کردم اما او به دروغ گفت علیرضا از این ارتباط راضی بوده! ... او به هیچکس رحم نکرده و نمی‌کند!!”

منبع: goo.gl/gsGc37

دانلود فایل اصلی