2072 - «شاهین نجفی» خواننده ضددین و ضدانقلاب «معصی علینژاد» فعالِ ضداسلام و ضدحجاب را فردی تهی و کلاه‌بردار نامید و با اذعان به مزدوری او برای دولت‌های غربی گفت: “او از غرب برای شما یک بهشت می‌سازد و جرئت نقد آن را ندارد، چون منابع مالی‌اش از آنجا تامین می‌شود!!”

منبع: goo.gl/7BzZe2

دانلود فایل اصلی