2116 - «عطاا... مهاجرانی» کارشناس شبکه BBC در یکی از برنامه‌های این شبکه در واکنش به سخنان «حسن شریعتمداری» یکی از عناصر کهنسال اپوزیسیون، اذعان کرد:‌ “ده سال دیگر هم اگر در برنامه شما شرکت کنیم، می‌بینیم که جمهوری‌اسلامی هنوز هست و آرزومندان سرنگونی هم همچنان آرزومندند ...”

این سخنان سبب حمله بسیاری از عناصر ورشکسته اپوزیسیون به او شد.

منبع: www.goo.gl/8S7w9L

دانلود فایل اصلی