2148 - «مریم معمار صادقی» مدیر بهائی موسسه براندازی توانا که با افتخار خود را شهروند آمریکا می‌داند، با اعتراف به اینکه بودجه این موسسه را از دولت آمریکا، سعودی و رژیم صهیونیستی دریافت می‌کند، از حمله نظامی به ایران حمایت نمود و ادعا کرد: “در طول تاریخ جنگ سبب بهتر شدن زندگی‌ها و جامعه‌ها شده ... مردم ایران خواهان حمله نظامی آمریکا به ایران هستند تا آزاد شوند!”

منبع: www.goo.gl/hiZggV

دانلود فایل اصلی