2154 - «جهانگیر تفضلی» وزیر و نماینده مجلس در دوران پهلوی، در خاطراتش می‌گوید: “در دوران حکومت سپهبد زاهدی، شاه به من فرمود: شما باید از گناباد وکیل شوی. اما گفتم: اگر اجازه بدهید، از بیرجند وکیل شوم. شاه فرمود: بسیار خوب، به عَلَم (وزیر دربار) بگو که مقدمات کارت را فراهم کنند. این کار شد و من هم نامزد وکالت بیرجند شدم. از سوی دیگر، عَلَم، شوهرخواهرش را برای وکالت از زابل آماده کرد، اما هفته‌ای نگذشت که مخالفت‌های بسیاری از سوی مردم زابل انجام شد و در نتیجه با نفوذ وسیع عَلَم و اجازه شاه، شوهرخواهر او به مردم بیرجند تحمیل شد و من هم به مردم زابل. در عمل، من نماینده شهری شدم که تاکنون آن را دیده بودم!”

برگرفته از کتاب خاطرات «جهانگیر تفضلی»، ص99

دانلود فایل اصلی