2166 - کوروش کبیر در آخرین جنگ خود به قوم ماساژت‌ها که در حوالی ازبکستان امروزی قرار دارد حمله کرد. اما به نقل از اکثر سند‌های تاریخی در این جنگ شکست سختی خورد و پیکرش به ایران بازنگشت!

منبع: کتاب «تاریخ باستان»، حسن پیرنیا، ج یک، ص 446 تا 448
کتاب «تاریخ هردوت»، ج یک، ص486

دانلود فایل اصلی