2169 - حتی در جشن‌های 2500 ساله پهلوی هیچ سخنی از 7 آبان و «روز‌کوروش» به میان نیامده، جالب است که آن جشن‌ها در تاریخ 20 تا 24 مهر برگزار می‌گردید و سخنی از 7 آبان و روز کوروش در میان نبوده است!

منبع: مستندات جشن‌های 2500 ساله

دانلود فایل اصلی