2174 - فردوسی بزرگ با سی سال تلاش در راه زنده نگهداشتن زبان فارسی، حق بزرگی بر گردن نسل‌های پس از خود دارد. یک پرسش: چرا فردوسی بزرگ در کتاب شاهنامه برای زنده نگه داشتن زبان شیرین پارسی از داستان‌های تخیلی بهره برد، اما از کوروش و جنگ‌آوری‌های وی نامی به میان نیاورده است؟!

دانلود فایل اصلی