2192 - با وجود فراخوان رسانه‌های ضدانقلاب و اجنبی برای تجمع غیرقانونی در پاسارگاد ، اما این فراخوان با عدم استقبال عمومی مواجه شد!!

دانلود فایل اصلی