2205 - «رضا حسین‌بُر» از عناصر تجزیه‌طلب که از نزدیکان «علیرضا نوری‌زاده» و «ربع پهلوی» است، با هدف سیاه‌نمایی علیه عملکرد نظام جمهوری‌اسلامی، ادعا کرد: “حکومت به‌طور سازمان‌یافته در پی کوتاه کردن قَد مردم ایران بخصوص مردم سیستان و بلوچستان است!!”

(منبع: www.goo.gl/ZUfdXq)

در حالیکه به گفته موسسات غربی، به‌سبب بهبود وضعیت بهداشتی، مردان ایرانی در صد سال اخیر بیشترین میزان افزایش طول قد را در دنیا دارند.

منبع: www.goo.gl/GfUm9i

دانلود فایل اصلی