2206 - «حسین فردوست» رئیس دفتر ویژه‌ی اطلاعات «محمدرضا پهلوی» و از نزدیکان او، در خاطراتش درباره فعالیت فرقه صهیونیستی بهائیت در ایران گفت: “بهائی‌ها ایران را ارض موعود خود می‌دانستند که باید نصیب آنها شود. بهائی‌هایی که من دیده‌ام واقعا احساس ایرانیت نداشتند و این افراد جاسوس بالفطره بودند”

منبع: کتاب «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی»، جلد اول، ص375

دانلود فایل اصلی