2214 - در حالیکه در سال 1357 (وقوع انقلاب‌اسلامی) امید به زندگی در ایران کمتر از 55 سال بود، به دلیل ارتقاع و بهبود چشمگیر خدمات بهداشتی و درمانی در دوران حکومت جمهوری‌اسلامی، امید به زندگی ایرانیان به بیش از 76 سال رسیده است. یعنی افزایش 21ساله امید به زندگی در کمتر از 40 سال.

منبع: بانک جهانی www.goo.gl/YAyv6Q

دانلود فایل اصلی