2220 - گفت: حیف! حکومت پهلوی مقتدرترین حکومت منطقه بود!!
گفتم: الکی مثلا ما نمی‌دونیم، سران پهلوی سال 49 بفرمان انگلیس بحرین رو از ایران جدا و به قول هویدا شوهرش دادن!!

دانلود فایل اصلی