2231 - «ژنرال دنسترویل» فرمانده نیروهای انگلیسی در ایران در سال 1918 درباره قحطی بزرگ در ایران نوشت: «در اثر خریدهای ما قیمت غله بالاتر رفت و هر افزایشی به معنای مرگ بسیاری از افراد بود ... وضعیت اسفناک است و هر روز بسیاری می‌میرند ... اکنون که بهار آغاز شده مردم مثل گاو در مراتع می‌چرند ... بسیاری از این مردم نگون‌بخت در حال چریدن در مراتع مرده‌اند...»

منبع: www.goo.gl/TV4NpS

دانلود فایل اصلی