2232 - گاف تاریخی فخرآور فخرآور (ننگ‌آور) با آنکه ادعا می‌کند که در دوران حضور در ایران توسط حکومت زندانی و شکنجه شده، اما نمی‌داند در کدام زندان حضور داشته و رئیس زندان چه کسی بوده است!! در نهایت هم از ترس افشای بیشتر دروغ‌هایش، بدون اجازه مجری تلفن را قطع می‌کند!!

دانلود فایل اصلی