2233 - طول جاده‌های احداث شده: 36000 کیلومتر
طول جاده‌های احداث شده: 185000 کیلومتر

در حالیکه تا سال 1357 طول راه‌های اصلی و فرعیِ کشور حدود 36 هزار کیلومتر بود، اما پس از وقوع انقلاب‌اسلامی تاکنون بیش از 185هزار کیلومتر جاده در ایران احداث شده تا طول کل جاده‌های ایران به بیش از 221 هزار کیلومتر برسد. این آمار نشانه رشد بیش از شش برابری طول راه‌های ایران از بعد انقلاب است.

منبع: www.goo.gl/VBXLmA و www.goo.gl/edQn6a

دانلود فایل اصلی