2253 - در حالیکه تا سال 1357، تنها  57 هزار خانوار (یک درصد) آنهم فقط در بخش‌هایی از چند شهرِ ایران از نعمت گاز طبیعی برخوردار بودند، اما پس از انقلاب تا اکنون، این تعداد به بیش از 20 میلیون خانوار ( 97 درصد شهرها و 80 درصد روستاها) در بیش از 1083 شهر و 23 هزار روستا رسیده است.

منبع اینترنتی: www.goo.gl/gEGy4F
www.goo.gl/wbzywk

دانلود فایل اصلی