2260 - به گزارش «توسعه انسانی سازمان ملل»، در فاصله سال 1358 تا 1397، ایران با عدد شاخص توسعه انسانی 0/798 و سرعتی بیش از 2 برابر (میانگین 1/6 درصد رشد سالانه) نسبت به میانگین جهانی (0/7 درصد رشد سالانه)، دارای رتبه نخست رشد شاخص توسعه انسانی (مجموع: امید به زندگی، بهداشت، نظام آموزشی و درآمد سالانه) در جهان بوده است.
از نظر این شاخص، ایران بالاتر از کشورهایی مانند چین، تایلند، آفریقای جنوبی، هند، ترکیه، برزیل، مکزیک و اندونزی قرار دارد.

منبع اینترنتی: www.goo.gl/CQ7XMj
www.goo.gl/MhkTxC

دانلود فایل اصلی