2263 - «سعید بشیرتاش» فعال اپوزیسیون و از عوامل شبکه «من‌وتو» با اذعان به  وابسته بودن شبکه «بی‌بی‌سی فارسی» به دولت انگلیس گفت: “بخش غالب خبرنگاران BBC که با چراغ سبز نهادهای خاص دولتی انگلیس استخدام شده‌اند، در تقابل با گردش آزاد اطلاعات و با باندبازی و حذف دگراندیشان و سانسور و تحریف اخبار، بدترین نوع دیکتاتوری را بر یک رسانه اعمال کرده‌اند...”

️منبع: www.goo.gl/B5BKpR

دانلود فایل اصلی