2283 - در حالیکه در دوران رژیم پهلوی، به ازای هر 4000 ایرانی تنها یک پزشک (2/0پزشک برای هر هزار نفر) ازجمله پزشک هندی در کشور حضور داشتند(1)، اما پس از انقلاب‌اسلامی با وجود تحریم‌گسترده، اکنون به ازای هر 670 ایرانی یک پزشک (4/1 پزشک برای هر هزار نفر) در کشور وجود دارد(2). شاخص پزشک به جمعیت در ایران پس از انقلاب ‌اسلامی 6 برابر بهبود یافته است.

منبع اینترنتی: 1- www.mshrgh.ir/829965

2- www.goo.gl/wG2vfb

دانلود فایل اصلی