2389 - «اسدا... علم» وزیر دربار پهلوی و از نزدیکان «محمدرضا پهلوی» در خاطراتش می‌نویسد: “وقتی به خانه آمدم، پدرم که وزیر پست و تلگراف رضاشاه ... بود، پرسید «آیا میل داری با دختر قوام ازدواج کنی؟». تعجب کردم ... و گفتم «دختر قوام کیست؟»، گفت «دختر قوام شیرازی. پسرش داماد شاه و شوهر اشرف است»، گفتم «از کجا سرچشمه می‌گیرد؟»، گفت «امر شاه است»، گفتم «می‌توانم بگویم نه؟»، گفت «نه!»، گفتم «پس چرا از من سئوال می‌کنید؟» ...”
منبع: خاطرات عَلَم، جلد2، ص37 (یادداشت 6 اردیبهشت 1349)

دانلود فایل اصلی