2392 - در حالیکه تا سال 1357، کمتر از 2 میلیون نفر از مردم ایران تحت‌پوشش بیمه درمانی بودند(1)، اما پس از انقلاب‌اسلامی با گسترش خدمات بهداشتی و درمانی، در سال 97 این میزان به حدود 79 میلیون نفر رسیده است(2)؛ یعنی 97درصد مردم ایران زیرپوشش خدمات بیمه هستند.

منبع اینترنتی:
1- www.yon.ir/mzdr68
2- www.yon.ir/mzdr69

دانلود فایل اصلی