2417 - «اسدا... علم» وزیر دربار و از نزدیکان «محمدرضا پهلوی» در خاطراتش می‌نویسد: "تشریفات فراموش کرده برای شاه چای بیاورند. فرمودند «اینها کون گشاد هستند و مخصوصاً همه ایرانی‌ها کون گشاد هستیم. بهتر است همیشه (از من) بترسند"
منبع: خاطرات علم، جلد دوم، ص۲۹۴

دانلود فایل اصلی