2424 - «اسدا... علم» وزیر دربار و از نزدیکان «محمدرضا پهلوی» در خاطراتش می‌نویسد: "فرمودند روزنامه‌ها را مواخذه کنم که چرا نام تختی قهرمان سابق کشتی را که در المپیک‌های سابق مدال طلا برد، نوشته‌اند. گویا تختی در اواخر مصدقی شده بود ... ممکن نیست شاه از خطایی دربگذرد، حتی بعد از مرگ کسی. البته از اینگونه خطاها ... وگرنه از خطاهای دیگر می‌گذرد."
منبع: خاطرات علم، جلد۲، ص۲۸۶

دانلود فایل اصلی