2470 - در حالیکه تا سال 1357، «امید به زندگی» (متوسط طول عمر) در بین مردان ایرانی 52 سال (رتبه 103 جهان) بود(1)، اما پس از انقلاب اسلامی با بهبود خدمات بهداشتی و درمانی تا سال 97 این میزان به بیش از 75 سال (رتبه 47 جهان) رسیده است!(2)
منبع:
1- www.yon.ir/mzdr115 World Bank
2- www.yon.ir/mzdr114 World Life Expectancy