2539 - «اسدالله علم» از نزدیکان «محمدرضا پهلوی» در خاطراتش می‌نویسد: "فرمودند «همین حالا ... به روزنامه کیهان به مصباح‌زاده تلفن کن که این حرفها چیست که می‌نویسی؟ راجع به حزب (رستاخیز) هرکس هر غلطی می‌نویسند. یکی پرسیده چرا در اساسنامه حزب تکلیف تعیین دولت روشن نشده؟ شما هم چاپ کرده‌اید. به آنها تفهیم کن که تکلیف تعیین دولت و عزل و نصب وزرا با شخص پادشاه است و شاه ریاست فائقه قوه‌مجریه را دارد. دیگر اینها فضولی است». مرخص شدم و فوری اقدام کردم. معلوم شد بدبخت کیهان نیست و اطلاعات است و به هر حال آنها این را تصحیح کردند.
منبع: خاطرات علم، جلد۵، ص۴۳-۴۲

دانلود فایل اصلی