2545 - «اسدالله علم» وزیر دربار، نخست‌وزیر و از نزدیکان «محمدرضا پهلوی» در خاطراتش می‌نویسد: "عرض کردم «یک قسمت پول زمین والاحضرت ثریا را که در «سرخه حصار» ملی شده، از دولت گرفتم ولی دولت به من می‌گوید بنویس که این پول را (هشت میلیون تومان) دولت در اختیار دربار می‌گذارد و اسمی نبرید». فرمودند «دولت غلط کرده همچین حرفی زده است. بنویسید که باید بدهید تا به آنها که احجاف شده پرداخته شود». عرض کردم «قبلاً نوشته بودم، ولی می‌گویند این طور بنویسید تا دولت گرفتار توقعات دیگران نشود». فرمودند «گه خورده!! همین‌طور بنویس که گفتم"
منبع: خاطرات علم، جلد ۳، صص ۳۶۷- ۳۶۶

دانلود فایل اصلی