2140 - «مهدی میرقادری» از نوچه‌های «ربع پهلوی» که اخیراً از مواضع ضدایرانی رئیس‌جمهور آمریکا حمایت کرده، در تحلیلی مضحک با ادعای اینکه بازماندگان حکومت قاجار در فکر گرفتن قدرت در ایران هستند و گفت: “اخیراً فهمیده‌ام که شرکت فرانسوی رنو، خودرویی به‌نام «رنو کاجار (قاجار)» ساخته. این یعنی برنامه دارند و می‌خواهند اذهان را آماده کنند و سپس حکومت را بگیرند!!”

منبع: www.goo.gl/tU6K33

دانلود فایل اصلی