۲۱۸۶ - در تمامی اسناد تاریخی مکتوب به جامانده از تاریخ ایران، به ویژه متون پارسی میانه و منابع مکتوب باستانی، ابداً از پاسارگاد امروزی به‌عنوان مقبره کوروش یاد نشده است. تنها در برخی از متون ضعیف یونانی، پاسارگاد امروزی را به کوروش بزرگ نسبت داده‌اند که حتی خود این متون دارای تناقض‌های فراوان است. به‌عنوان مثال «گزوفون» که مقبره کوروش را پاسارگاد امروزی می‌داند کوروش را فردی چندگانه‌پرست معرفی می‌نماید که این تناقض آشکار است.

منابع: 1- «راهنمای جامع پاسارگاد»، علیرضا شاپور شهبازی، ص121
2- «کوروش نامه»، گزنفون، ص266

دانلود فایل اصلی