2222 - یکی از ایرانیان مقیم آمریکا با افشاگری درباره «سام محمودی سرابی» سردبیر کانال دروغ‌پراکن آمدنیوز، با بیان اینکه خانه‌اش را برای مدتی به او اجاره داده بود، گفت: “خانه را با رای دادگاه تخلیه کردم و مخروبه کثیفی تحویل گرفتم که نشان از اعتیاد شدید او به مواد و مشروبات و مصرف آنها همراه رفقای معلوم‌الحالش داشت ...”

منبع: www.goo.gl/gDUtvQ

دانلود فایل اصلی