2276 - در حالیکه تا سال 1357، سهم ایران از تولید علم در دنیا یک‌دهم درصد (700مقاله علمی)(1) بود، اما پس از انقلاب‌اسلامی تا سال 97، با وجود تحریم‌های گسترده، این میزان با رشدی چشمگیر به 2 درصد (بیش از 54388 مقاله علمی)(2) رسیده و از این نظر ایران توانسته رتبه شانزدهم در دنیا و اول در جهان اسلام را کسب کند.
منبع اینترنتی: 1- www.goo.gl/QFpBPv
2- www.goo.gl/msn3pR