2330 - در حالیکه تا سال 1357، تنها 223 دانشگاه و واحد آموزش عالی در ایران وجود داشت(1)، اما پس از انقلاب‌اسلامی در سال 1397 این تعداد به 2569 واحد رسیده است(2).
این آمارها نشان می‌دهد که در طول این سالها تعداد مراکز آموزش عالی برای استفاده‌ی آحاد مردم از نظر سخت‌افزاری و کمی بیش از 5/11 برابر شده است.

منبع اینترنتی: 1- www.goo.gl/sMYCJt
2- www.goo.gl/qCMmqb

دانلود فایل اصلی