2560 - «اسدالله علم» می‌نویسد: “هویدا دولت جدید را بدون کوچکترین تغییری معرفی کرد. صحبت تغییر خیلی از وزرا بود، ... ولی گویا شاهنشاه امر فرمودند هیچ تغییری لازم نیست ... چند وزیر را شهبانو و چند نفر دیگر را والاحضرت فاطمه و چند تن از دوستانشان تحمیل کردند، اما شاهنشاه هیچ خوششان نیامد و فرمودند «ابدا تغییری لازم نیست» و نطق شدیدی فرمودند که هویدا و همه را خیط کردند ... (فردای آن روز) فرمودند «(هویدا) خیلی با نرمش است، فوری خودش را تطبیق می‌دهد». عرض کردم «این را اگر جسارت نکنم [...] گشادی می‌گویند»... شاهنشاه  لبخند خیلی پرمعنی زدند...”
منبع: خاطرات علم، جلد پنجم، ص 250-253 (31 شهریور 54)

دانلود فایل اصلی